ⓘ Vitenskap

Vitenskap

Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås. Moderne vitenskap deles ofte i naturvitenskap, som er studiet av den materielle verden, samfunnsvitenskap, som studerer folk og samfunn, og formell vitenskap, som logikk og matematikk. De formelle vitenskapene regnes ikke alltid med ettersom de er basert på en metodikk som ikke baserer seg på empiri og observasjoner. Fagfelt som bruker vitenskap, som medisin eller ingeniørfag, regnes s ...

Illustrert Vitenskap

Illustrert Vitenskap er et internasjonalt populærvitenskapelig tidsskrift som utgis av Bonnier Publications International i Danmark, Finland, Hellas, Island, Norge, Sverige, USA, Latvia og Litauen. Under samme navn utgis også en versjon med historie som tema, Illustrert vitenskap Historie. Bladet ble startet i 1984, og har helt siden den gang vært blant Nordens ledende tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Bladet har et samlet opplag på ca. 350 000 2005. I 1999 mottok bladet den danske Genius-prisen for god formidling av vitenskap. Illustrert Vitenskap har ved tidligere anledninger ...

Vitenskapelig metode

Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap. Den vitenskapelige metode eller prosess blir betraktet som fundamental for den vitenskapelige utforskning og tilegnelse av ny kunnskap basert på fysiske bevis – såkalt empiri eller erfaring. Ibn al-Haytham og Roger Bacon var av de første som brukte vitenskapelig metode, og bidro til at grunnlaget for moderne vitenskap ble lagt i opplysningstiden av datidens vitenskapsfilosofer. Kunnskap kan, ved bruk av vitenskapelig metode, oppnås ved bruk av deduksjon e ...

Bevis (vitenskap)

I vitenskapsteorien mener man med bevis en allmenngyldig begrunnelse for et utsagn, som tvingende demonstrerer utsagnets gyldighet eller sannhet. En begrunnelse kan altså bare kalles bevis for et utsagn hvis den forsvarer utsagnet mot alle tenkelige og mulige innvendinger, og ikke bare mot noen konkrete innvendinger som har blitt reist.

Den vitenskapelige revolusjonen

Den vitenskapelige revolusjonen er en betegnelse på den store endringen innen tenkning i løpet av 1500- og 1600-tallet. Overgangen var så radikal at den gjerne omtales som en revolusjon. Dette var et paradigmeskifte, der mange viktige forståelser av verden måtte sees nøye igjennom og rettes. Paradigmet som ble byttet ut under den vitenskapelige revolusjonen var bildet av naturen som kom fra Platon og Aristoteles. Den vitenskapelige revolusjonen skjedde i flere skritt gjort av ulike tenkere, særlig fra og med høymiddelalderen og i renessansen, uten at de nødvendigvis så neste skritt i prose ...

Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier. Vitenskapelig publisering skiller seg både i innhold og i metode fra publisering av for eksempel skjønnlitteratur eller populærvitenskap. Innholdsmessig er forskjellen at en vitenskapelig publikasjon må inneholde funn eller tolkninger som representerer ny kunnskap. Ofte, men ikke alltid, gjennomgår vitenskapelige publikasjoner en form for fagfellevurdering før publisering. En stor del av den vitenskapelige publiseringen skjer i form av artikler i vitenskapelige tidsskrifter, og det ligger gjerne ...

                                     

ⓘ Vitenskap

 • Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier
 • Illustrert Vitenskap er et internasjonalt populærvitenskapelig tidsskrift som utgis av Bonnier Publications International i Danmark, Finland, Hellas
 • Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap. Den vitenskapelige
 • som har blitt reist. Det fins prinsipielt to måter for bevisføring i vitenskapen deduktive bevis, som leder fra det allmenne til det spesielle dvs
 • Den vitenskapelige revolusjonen er en betegnelse på den store endringen innen tenkning i løpet av 1500 - og 1600 - tallet. Overgangen var så radikal at den
 • Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier. Vitenskapelig publisering skiller seg både i innhold og
 • Et vitenskapelig tidsskrift, også kalt akademisk tidsskrift og, noe mindre presist, et fagtidsskrift, er et tidsskrift som trykker vitenskapelige artikler
 • anvendt vitenskap Anvendt psykologi regnes normalt som en anvendt vitenskap og har navnet fra skillet mellom ren vitenskap og anvendt vitenskap Pedagogikk
 • Formell vitenskap eller formalvitenskap er vitenskap der formen og systemet alene er viktig, ikke innholdet. Formelle vitenskaper er logikk, matematikk
 • Den tyske nasjonalpris for kunst og vitenskap tysk Der Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft var en pris som ble innstiftet av Tysklands
 • Islamsk vitenskap eller arabisk vitenskap er en fellesbetegnelse på den vitenskap som ble utviklet og benyttet i islams gullalder som er datert fra ca
 • Den vitenskapelige komité for antarktisforskning SCAR er en komité under Det internasjonale vitenskapsråd som ble opprettet i 1958 i forbindelse med