ⓘ Samfunn

Samfunn

Samfunn er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat ; bygd, kommune, by, og tettsted; gruppe av folk med felles tro, meninger, formål og lignende ; og forening. Et samfunn er således en gruppe mennesker som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. I sosiologien brukes begrepet om et sosialt system, som kan være delvis åpent eller delvis lukka. Samfunnet står sentralt i samfunnsvitenskapene, som sosiologi, historie, økonomi, statsvitenskap, antropologi, lingvistikk og psykologi. Begrepet er ...

Det postindustrielle samfunn

Det postindustrielle samfunn er en betegnelse for samfunnsstrukturen når industrisamfunnet omdannes til neste fase; et servicesamfunn basert på kunnskap. I flere vesteuropeiske land er innsats av kunnskap og teknologi blitt den viktigste innsatsfaktoren både i vareproduksjon og i tjenesteytring. Det postindustrielle samfunnet blir gjerne kalt det postmoderne samfunnet, og forklarer overgangen fra en industrialisert hverdag og til en hverdag hvor industri ikke lenger spiller hovedrollen. Begrepet ble først lansert av sosiologen Daniel Bell i 1973 i boken The Coming of the Post-Industrial So ...

Teosofisk samfunn

Teosofisk samfunn er en internasjonal religiøs og filosofisk bevegelse som ble opprettet i New York i 1875. Teosofisk samfunn presenterer et system av kunnskaper om mennesket og universet, teosofi, som ble utformet av samfunnets grunnlegger Helena Petrovna Blavatsky. Teosofien hevder at alle religioner presenterer ulike sider av de samme grunnleggende kunnskapene. Teosofisk samfunn har spilt en viktig rolle i fornyelsen av den esoteriske tradisjon, og i formidling av hinduisme og buddhisme til Vesten. Teosofisk samfunn hadde også betydelig innflytelse på framveksten av indisk nasjonalisme. ...

Vennenes samfunn

Vennenes samfunn, stiftet i England i 1652 av George Fox, er et kristent kirkesamfunn. Det finnes omkring 365 000 kvekere på verdensbasis, og omkring 150 i Norge. Kvekerne er etablert i Europa, Australia, New Zealand, deler av Nord-Amerika, men også i Sør-Afrika, Afrika, og Asia. Medlemmene i bevegelsen bekjenner som prester individuelt for alle troende, en lære avledet fra Nytestamentets Peters første brev 2:9 De inkluderer de med evangelisk, hellig, liberal og tradisjonell kvekerforståelse av kristendommen. I ulik grad forsøker de forskjellige bevegelsene som utgjør kvekerne verden over ...

Samfunn (økologi)

Et samfunn betegner i økologien helheten av artene som forekommer på et bestemt sted. Vitenskapen som undersøker økologiske samfunn og interaksjonene mellom deres arter, er en delgren av økologien kalt samfunnsøkologi. Samfunnsøkologiens oppgave er å forske på årsakene til, opprettholdelsen av og konsekvensene av det biologiske mangfoldet i ulike samfunn. Et samfunn er den biotiske "levende" delen av et økosystem; dvs. et økosystem består av et eller flere samfunn og dets/deres abiotiske miljø kalt biotop eller habitat. Det dominerende samfunnet på en større del av jordoverflaten kalles biom.

Det åpne samfunn

Det åpne samfunn er en idealisert samfunnsform som noen filosofer, spesielt Karl Popper, har utvikla. Kjennetegnene til et åpent samfunn er ideologisk pluralisme, religiøs nøytralitet, og strukturer som ivaretar individenes friheter, muliggjør fredelige samfunnsendringer og forhindrer maktkonsentrasjon og maktmisbruk. Således kan de liberale demokratiene i mange vestlige land sies å ha virkeliggjort de vesentlige trekkene til åpne samfunn.

                                     

ⓘ Samfunn

 • Samfunn norrønt: samfundr, sammenkomst er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat med felles institusjoner
 • Det postindustrielle samfunn er en betegnelse for samfunnsstrukturen når industrisamfunnet omdannes til neste fase et servicesamfunn basert på kunnskap
 • Teosofisk samfunn er en internasjonal religiøs og filosofisk bevegelse som ble opprettet i New York i 1875. Teosofisk samfunn presenterer et system av
 • Vennenes samfunn også kalt Kvekersamfunnet stiftet i England i 1652 av George Fox, er et kristent kirkesamfunn. Det finnes omkring 365 000 kvekere
 • Et samfunn også biocønose betegner i økologien helheten av artene som forekommer på et bestemt sted. Vitenskapen som undersøker økologiske samfunn og
 • Det åpne samfunn er en idealisert samfunnsform som noen filosofer, spesielt Karl Popper, har utvikla. Kjennetegnene til et åpent samfunn er ideologisk
 • tidsskriftet Alternativt Samfunn For det generelle begrepet for alternative samfunnssystemer, se alternativsamfunn. Alternativt Samfunn er lite, norsk og nordisk
 • Sex og samfunn Senter for ung seksualitet er en norsk stiftelse. Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • Oversjøisk samfunn fransk: collectivité d outre - mer COM er en type forvaltningsstatus Frankrike benytter for noen av sine oversjøiske besittelser
 • Byggingen av det sosialistiske harmoniske samfunn forenklet kinesisk 和谐社会, tradisjonell kinesisk: 和諧社會, pinyin: Héxié shèhuì er en sosioøkonomisk visjon
 • Samfunns - og næringslivsforskning AS SNF er et norsk oppdragsbasert forskningsinstitutt med fokus på økonomisk utvikling. Instituttet har et nært samarbeid
                                     

Akefalt samfunn

Akefalt samfunn er en benevnelse på et samfunn uten styresmakter som tvinger mennesker til å følge lovverk. I stedet har "sosial kontroll" tatt funksjonen som styresmakten. Et akefalt samfunn trenger verken være anarkistisk eller egalitært. Jakt- og fangstsamfunn er typiske akefale samfunn, i mosetning til landbruksamfunn som har blitt sett på som "høykultursamfunn".

                                     

Samfunns- og næringslivsforskning

Samfunns- og næringslivsforskning AS er et norsk oppdragsbasert forskningsinstitutt med fokus på økonomisk utvikling. Instituttet har et nært samarbeid med Norges Handelshøyskole og det økonomiske miljøet ved Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole eier 85% av selskapet, mens resten eies av Stiftelsen SNF.

                                     

Sosialsjåvinisme

Sosialsjåvinisme er en form for patriotisme, spesielt i krigstid, da en støtter sitt eget land eller sin egen nasjon mot andre land, på tross av politiske overbevisninger. Under andre verdenskrig inntok mange politiske partier et sosialsjåvinistisk standpunkt. Mange sosialister oppgav egne overbevisninger til fordel for "vern om fedrelandet", og blei sosialsjåvinister, spesielt medlemmer av Det tyske sosialdemokratiske partiet og Det franske sosialistpartiet.