ⓘ Politikk

Politikk

Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Begrepet politikk kan defineres både vidt og snevert. En vid definisjon innebærer at politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, mens en snever definisjon sier at politikk er offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak. I den snevre definisjonen avgrenses poli ...

Institutt for sammenliknende politikk

Institutt for sammenlignende politikk er et institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, som forsker og underviser i det statsvitenskapelige fagområdet sammenliknende politikk.

Sammenlignende politikk

Sammenlignende politikk eller komparativ politikk er en av de fire dominante disiplinene innen moderne statsvitenskap. Den er særmerket som en deskriptiv disiplin som søker å utlede sentrale empiriske sammenhenger i politikken gjennom bruk av sammenliknende metode. Politiske systemer som sammenliknes i KP er for eksempel forskjellige land, politiske institusjoner, og politiske massebevegelser. Ved å sammenlikne store mengder data mellom land, institusjoner, og befolkninger kan en finne sentrale statsvitenskapelige forhold ved hjelp av kvantitativ statistisk analyse mer spesifikt multivaria ...

Offentlig politikk

Offentlig politikk er den politikk som føres av den utøvende makt i et samfunn. I rikspolitikken er det et lands regjering som utøver offentlig politikk, i lokalpolitikken de ulike kommunestyrene og fylkestingene. I statsvitenskapen studerer man formålet med den offentlige politikken og virkningene av den. En studerer også prosessen frem mot offentlige vedtak. Studiet av offentlig politikk ses gjerne i sammenheng med studiet av offentlig administrasjon. Det er den offentlige politikken som bestemmer om det for eksempel skal bygges et sykehus eller om det skal bygges en ny skole. Det er den ...

Ett-Kina-politikk

Ett-Kina politikk er prinsippet om at det er kun ett Kina og at Fastlands-Kina, Hongkong, Macao og Taiwan sammen tilhører dette Kina. Aksepteringen eller avvisningen av dette prinsippet er en viktig faktor i Folkerepublikken Kinas utenrikspolitikk, som regjerer over Kinas fastlandsområder, Hongkong og Macao og Republikken Kina, som regjerer over Taiwan. Folkerepublikken fremmer et sterkt krav om Ett-Kina politikken. Den krever at alle land som søker diplomatiske relasjoner med seg må anerkjenne Folkerepublikken Kina som det eneste legitime Kina, og derfor må avstå fra å opprettholde relasj ...

Internasjonal politikk (tidsskrift)

Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier er et norsk samfunnsvitenskapelig forskningstidsskrift. Tidsskriftet ble startet av Norsk komité for internasjonale spørsmål i 1937, og har siden 1960 blitt utgitt av Norsk utenrikspolitisk institutt. Fra 2009-2015 hadde Universitetsforlaget utgiveransvaret på vegne av NUPI, fra 2016 utgis IP av Cappelen Damm Akademisk/Nordic Open Access Scholarly Publishing. IP ble samtidig et Open Access-tidsskrift, hvilket betyr at alt publisert IP-stoff er fritt tilgjengelig på Internett. Hver utgave inneholder 2-3 fagartikler, ...

                                     

Hovedkvarteravtale

En internasjonal organisasjon må ha en hovedkvarteravtale med den stat der organisasjonen har sitt faste hovedkvarter for å sikre organisasjonen diplomatisk immunitet og de ansatte privilegierprivilegium. Også andre enheter kan ha hovedkvarteravtale, et eksempel er frihandelsforbundet EFTA og ulike interimorganisasjoner.

                                     

Medieimperialisme

Medieimperialisme er en teori om utfallet av globaliseringen av media. I 1969 startet Herb Shiller å argumentere for at medienes utspredelse kunne føre til kulturell overmakt. Særlig mente han da USAs økende eksport av medier som film, TV og blader gjorde av deres idealisme og samfunnsholdning påvirker verden rundt.

                                     

Slakt og stramt arbeidsmarked

Slakt arbeidsmarked er innen sosialøkonomisk teori betegnelsen på et arbeidsmarked der det er overskudd på arbeidssøkere, og dermed lett for arbeidsgivere å besette stillinger, mens det er vanskeligere for arbeidssøkere få jobb. Det motsatte er stramt arbeidsmarked, der det er underskudd på arbeidssøkere og dermed vanskelig for arbeidsgivere å besette stillinger, men lettere for arbeidssøkere få jobb.